login: hasło:

Absolwenci Wydziału Prawa 1969

Dlaczego "Absolwenci 69"

„Absolwenci 1969” w sztafecie zmian pokoleniowych

     

Pisze dla nas profesor  Stanisław Prutis (Absolwent69)

    

  (fragment wystąpienia podczas XXIV Zjazdu Absolwentów69 w Auli Leopoldyna) 2022r.

 

Od czasu naszych studiów minęło już ponad pół wieku, dlatego też, zaszczycony (ale i zaskoczony) możliwością wystąpienia przed Szacownym Gronem Koleżeńskim, spróbuję spojrzeć na losy naszego pokolenia z dłuższego dystansu.

 Piękny wystrój historycznej auli przypomina mi kilka  wydarzeń, których byłem uczestnikiem. Pierwsze to inauguracja roku akademickiego 1965/66, kiedy to w tej auli odebrałem indeks z rąk rektora Alfreda Jahna. Drugie wydarzenie –  40 lat później – to uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Andrzejowi Stelmachowskiemu, podczas inauguracji roku akademickiego 2005/06; miałem zaszczyt być w tym przewodzie jednym z recenzentów. Chcę, aby w tej auli wybrzmiało nazwisko naszego Profesora, a mojego Mistrza, który odegrał istotną rolę w kształtowaniu ustroju III RP. Szczególnie pamiętnym wydarzeniem, które tu przeżyłem, był udział w spontanicznym wiecu studentów w dniu 12 marca ’68. Podczas burzliwej, wiecowej dyskusji zabrałem głos i, po swym wystąpieniu, zostałem powołany przez wiecujących w skład zespołu do opracowania pierwszej rezolucji, wspierającej studentów uczelni warszawskich. Rezolucja zawierała żądania przywrócenia swobód obywatelskich, zniesienia cenzury, wolności działalności kulturalnej; wyrażała solidarność ze studentami Warszawy oraz protest przeciwko brutalności akcji milicyjnych. Protesty marcowe nie przyniosły bezpośrednich rezultatów, ale były ważnym etapem w kształtowaniu postawy opozycji inteligenckiej w naszym kraju. Zbliżająca się 55 rocznica Marca ’68, będzie okazją do odrębnego wspomnienia tych wydarzeń. 

Jako „Absolwenci 69” mieliśmy to szczęście, że niejako „w programie” naszych studiów znalazły się wydarzenia Marca 1968. Atmosfera tych wydarzeń pobudziła ducha opozycyjności studiującej wówczas młodej inteligencji. Wśród prawników zaostrzyła zaś krytyczne spojrzenie na obowiązujące prawo i jego instrumentalne stosowanie. Kończąc studia prawnicze zrozumieliśmy wówczas, jak wysoki jest stopień zakłamania fasadowych konstrukcji i definicji prawno-ustrojowych, nijak nie pasujących do rzeczywistości. Ten duch opozycyjności okazał się niezwykle przydatny w przyszłości. Marzec przeżyliśmy jako 20 latki; a jako 30-latki wspomagaliśmy już ruch solidarności. Będąc gościem zjazdu założycielskiego w Gdańsku w ’81 miałem okazję spotkać, właśnie wśród gości zjazdu, wielu prawników pełniących funkcję doradców, czy ekspertów związku „Solidarność”. Jeszcze większy udział, już jako 40-latki, mieliśmy w kształtowaniu ustroju państwa prawa w samorządnej Rzeczypospolitej. A kiedy osiągnęliśmy już wiek i stan, dający nadzieję na spokojną konsumpcję owoców swojej działalności, to 45 lat po studiach doznaliśmy w sposób szczególny,  właśnie jako prawnicy, szoku wywołanego demontażem państwa prawa.

 Czy zatem jesteśmy pokoleniem sukcesu, czy porażki?  Jako pokolenie należymy do wcześniaków  Boomers Baby (lata 46-64) i osobiście uważam, że w polskiej sztafecie pokoleń, zmiana przypadająca naszemu pokoleniu należy do etapów atrakcyjnych, ze względu na pełną niespodzianek różnorodność – żyliśmy w ciekawych, przełomowych czasach. Żyliśmy w dwu diametralnie odmiennych światach i, co trzeba pamiętać, licząc do dziś, większą część swego życia (w moim przypadku to 41 lat) przeżyliśmy w rzeczywistości socjalistycznej. Po niej nastąpiły przełomy: 1) w sferze ekonomicznej to przebudowa planowej gospodarki niedoboru w kapitalistyczną gospodarkę rynkową; 2) w sferze polityczno-ustrojowej to odrzucenie „centralizmu demokratycznego” i organizacja demokratycznego państwa prawnego wg reguł demokracji liberalnej; 3) w sferze geopolitycznej to przejście ze Wschodu na Zachód – do NATO i Unii Europejskiej. Los sprawił, że przeżyliśmy także przełom wieków, a nawet  Tysiącleci, co zdarza się nielicznym pokoleniom. I, co chyba najważniejsze, to epokowe zmiany w środkach komunikacji. Choć należymy do pokolenia epigonów epoki Gutenberga – epoki druku i książki, nie najgorzej poruszamy się w świecie Internetu. Tutaj specjalistami są nasze wnuki należące do pokolenia Z, o którym mówi się, że „urodziło się już z kontem na Facebooku i Wi-Fi w pępowinie”. Ze  zrozumieniem patrzę na dominację świata cyfrowego, mam wszakże nadzieję, że i w przyszłości książka pozostanie przyjazna człowiekowi, będąc szacownym zabytkiem. Życzę naszym wnukom wszystkiego najlepszego, ale mam wątpliwości, czy ich życie będzie ciekawsze od naszego, zwłaszcza, gdy będą prowadzić „smartfonowy” tryb życia i to w towarzystwie sztucznej inteligencji . Uważam również, że na przełomie wieków „wybijaliśmy się na niepodległość” w sposób budzący podziw innych krajów i dający satysfakcję osobom w to zaangażowanym. Dodać chciałbym, że przemiany które przeżywaliśmy prowadziły z reguły ku lepszemu; ich wektor był z reguły dodatni, pozytywny, choć czasem ulegał zakłóceniu (np. stan wojenny, kiedy „zaliczyłem” internowanie). W sumie, w ocenie osiągnięć pokolenia „Absolwentów 1969” zdecydowanie dominują sukcesy. Tej pozytywnej oceny nie podważa okoliczność, że na ostatniej prostej, przypadającej na nas zmiany w sztafecie pokoleń, bieg przybrał postać „biegu z przeszkodami” – w postaci systematycznego demontażu państwa prawa, którego świadkami jesteśmy do dziś. 

  Demontaż państwa prawa prowadzony jest od 2016 w sposób logiczny, bezwzględny, wyrafinowany i przewrotny. Wszelkie bezprawne naruszenia odrębności i niezależności władzy sądowniczej, władza polityczna stara się obecnie przedstawić społeczeństwu pod fałszywym mianem „sporu o praworządność”. Ma to sprawić wrażenie, że równe sobie strony toczą spór,  przy wykorzystaniu argumentacji prawnej. Tymczasem brak jest jakiejkolwiek płaszczyzny prawnej do zaistnienia sporu prawnego pomiędzy TSUE, a naszym TK. A więc „spór o praworządność” jest swoistą „etykietą zastępczą”, stosowaną dla potrzeb polityki wewnętrznej. Ma ona przesłonić realny spór polityczny z UE o przestrzeganie wartości demokratycznego państwa prawa. Taka sytuacja quasi-sporu zapewnia sprawującym władzę polityczną ważne korzyści, bowiem wydłuża czas potrzebny na konstruowanie systemu „instytucjonalnej nieodpowiedzialności”. I co istotne, w toczonym sporze politycznym rośnie ciężar gatunkowy i przewrotność używanych  argumentów. Obecnie twierdzi się już, jakoby wymagania stawiane przez organy UE w kwestii niezależności sądów i niezawisłości sędziów, zmierzają do naruszenia naszej suwerenności, co jest ewidentnym fałszem populistycznej propagandy.

 Jaka powinna być nasza – Absolwentów ’69 – rola w obecnej sytuacji? Sądzę, że powinniśmy być wciąż uważnymi, aktywnymi świadkami zdarzeń, dbającymi o poszanowanie prawdy. Z racji naszego wieku, świadczyć możemy i powinniśmy także o zatoczeniu przez historię swoistego kręgu, bowiem obecny system funkcjonowania państwa wykazuje duże podobieństwo do okresu „słusznie minionego”, sprzed 50-ciu lat. „Centralny ośrodek dyspozycji politycznej”  i arbitralne działania władzy przypominają czasy kierowniczej roli partii. Ówczesna „zasada jedności i podziału władzy państwowej”, wydaje się być modelem, do którego znowu zdążamy. Dla jej wdrożenia trzeba władzę sądowniczą podporządkować władzy politycznej. I temu służy cała gama naruszeń praworządności. Prawdą jest, że za komuny szerzyło się oczywiście bezprawie, ale jak stwierdza prof. Ewa Łętowska: „Komuna dbała o pozory praworządności. Obecne czasy przyuczają nas do bardziej bezczelnych technik maskujących. Dawniej starano się stwarzać uspokajające pozory, wstydzono się z jawnego korzystania z prawa jako instrumentu opresji.” Teraz  stosujący bezprawie, czy łamiący zasady nawet się tym chełpi, co prof. B. Skarga nazywa bezwstydem.

Pomimo wszelkich przeciwności, pamiętając o naszych obywatelskich obowiązkach, życzmy sobie rozważnej i pogodnej starości. Uniwersalna receptura jej zachowania sformułowana została w dezyderacie Tomasza z Akwinu w XIII wieku: „Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania cudzych ścieżek. Mam wielkie zasoby mądrości, ale chciałbym też zachować do końca paru przyjaciół. Użycz mi chwalebnego uczucia, że czasem mogę się mylić. Zachowaj mnie czułym dla ludzi, choć z niektórymi z nich trudno wytrzymać. Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień w miarę jak ich przybywa, a chęć wyliczania ich staje się z upływem lat coraz słodsza. Obdarz mnie Panie poczuciem humoru i łaską rozumienia żartu. Spraw, abym dzięki temu zaznał w życiu szczęścia  i przekazał je następcom”. Obyśmy potrafili i mogli, z tej receptury, jak najdłużej korzystać. 

Stanisław Prutis

Wyróżnienia w tekście pochodzą od redakcji

Pod tekstem dołączone zdjęcie okładki nowej książki S. Prutisa  z 2022r. „Z Temidą za pan brat”

22 wcześnia 2022

Galeria zdjęć

Więcej z działu "Dlaczego "Absolwenci 69""...

 1. Drzewo Absolwentów Prawa 69
 2. PARAGRAFEK
 3. Nasi profesorowie w moich wspomnieniach (wspomina Józef Frąckowiak)
 4. Spotkanie z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji
 5. Absolwenci69 spotkali się na dużym zjeździe we Wrocławiu po raz 26 - wielu nie mogło się już z nami spotkać
 6. Zjazd – 2024 rok (ostatni?)
 7. Smutna wiadomość o śmierci naszego kolegi
 8. A to Polska właśnie
 9. Salon Śląski 9 kwietnia rozmawiamy o Zjeździe i nie tylko
 10. Drodzy AbsolwenciPrawa69!!!
 11. Zjazd, Zjazd, Zjazd Absolwentów 2024 rok
 12. 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet
 13. Spotkanie w Salonie Śląskim 5 marca 2024 r.
 14. Pożegnaliśmy Jagodę Kulikowską
 15. Smutna wiadomość
 16. Trybunał Konstytucyjny na nowo
 17. Na dobre życzenia nigdy nie jest zbyt późno.
 18. Kolejne spotkanie w Salonie Śląskim - 6 lutego 2024
 19. To nie jest kraj dla ludzi po siedemdziesiątce
 20. OBYWATEL - W POSZUKIWANIU PRZESTRZENI I ORĘŻA
 21. Styczniowe spotkanie w Salonie Śląskim - 16 stycznia 2024r.
 22. Drodzy Absolwenci Prawa 69
 23. Zbliżają się Święta i Nowy Rok
 24. Grudniowe spotkanie w Salonie Śląskim.
 25. Wspomnienie o Romku Kulikowskim
 26. 1-szego listopada wspominamy zmarłych.
 27. O Polsce w Europie, o Mnie, o Tobie i …. o Nas
 28. W ogródku Salonu Śląskiego
 29. Wrześniowe spotkanie w Salonie Śląskim.
 30. Odwiedzamy naszego absolwenta Marka Rafalskiego w Poznaniu
 31. Zmarła Krystyna Lapeta - Jastrzębska
 32. Kolejne spotkanie Absolwentów69 w Concordii Taste
 33. Quo vadis Izraelu – raz jeszcze
 34. Spotykamy się już w sierpniu we Wrocławiu
 35. Jak odbudować państwo prawa w Polsce?
 36. Paragrafy zniewalają
 37. O aktualnej sytuacji w Izraelu
 38. Pałac w Pszczynie i Rynek
 39. XXV Zjazd Absolwentów Prawa 69
 40. Jak wytłumaczyć i opowiedzieć o tym, co jest niemożliwe do wytłumaczenia i opowiedzenia?
 41. Ostatnia chwila na odpis podatku na Fundację Pomocna Dłoń
 42. Drodzy Absolwenci Prawa 69!!! Serdecznie i świątecznie
 43. ZAPROSZENIE - Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023
 44. Chodźcie śmiało – strona wolna od wirusa
 45. Dzień kobiet po babsku
 46. Absolwenci 69 Absolwentkom
 47. Małe zjazdy – DUŻY Prezes
 48. Salon Śląski ponownie nas gościł
 49. Carpe diem!
 50. Żegnamy naszą Absolwentkę 69! Odeszła Wirmina Kurek
 51. Pożegnaliśmy Romualda Kulikowskiego – wczoraj - 30 stycznia 2023r.
 52. Absolwenci wspominają
 53. Absolwenci wspominają Romualda Kulikowskiego "Romka"
 54. Absolwenci Prawa 69 płaczą.
 55. Jeszcze trochę o problemach ustrojowych Izraela
 56. Naszym kolegom Absolwentom69
 57. Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023!
 58. Absolwenci 69 kolejny raz w Salonie Śląskim
 59. Na marginesie artykułu prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza
 60. Polski TK trzeba będzie odbudować od podstaw
 61. Drugie spotkanie w Salonie śląskim.
 62. Kolejne spotkanie w Salonie Śląskim
 63. Absolwenci69 w Salonie Śląskim
 64. Z wielkim żalem żegnamy naszego Absolwenta Prawa69
 65. „Absolwenci 1969” w sztafecie zmian pokoleniowych
 66. Spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim w Auli Leopoldyna 2022r.
 67. Spotkanie pod Szermierzem (druga cześć 24-go Zjazdu Absolwentów)
 68. Dwudziesty czwarty Zjazd Absolwentów Prawa 69 (cz.1-sza)
 69. Zjazd, Zjazd, Zjazd Absolwentów Prawa 69
 70. Teraz wiemy czemu Rudawy to Rudawy
 71. Wspomnienie o Aldonie Tychowskiej
 72. Żegnamy naszą koleżankę
 73. „Przyszła pani z lasu”
 74. Przymierzamy się do Zjazdu – przychodźcie na Skype
 75. Już wiosna - Święta, Święta
 76. Jeśli jesteś Europą, jaka jest Twoja historia w 2022 roku?
 77. Świat nie kompatybilny
 78. Za zdrowie Pań
 79. Smutna wiadomość
 80. Żegnamy naszą koleżankę
 81. Los wie kiedy się uśmiechnąć
 82. Procesy z dawnych lat
 83. Babcie i Dziadkowie!
 84. Absolwenci Wydziału Prawa 69`
 85. Kornel o świątecznej lekturze
 86. Na ten Nowy Rok 2022
 87. Zbliżają się Święta
 88. Kanadyjska Kolumbia Brytyjska (BC) pod wodą.
 89. Obchody Dnia Niepodległości w Polsce widziane z Izraela
 90. My siedemdziesięcioletni plus - wykluczeni.
 91. Refleksje na temat upływającego czasu
 92. Konspira, czyli spotkanie Absolwentów 69
 93. O relacjach pomiędzy prawem międzynarodowym a Konstytucją RP
 94. Żegnamy
 95. Żegnamy Absolwenta Prawa 69
 96. Nienawiść i jad nie popłaca
 97. Zniewaga
 98. Pierwszy w dziejach "proces" o zniesławienie
 99. Cudzołóstwo w starych dokumentach
 100. Bądźmy zawsze razem
 101. O dwóch kółkach
 102. Kończy się okres rozliczeniowy podatku za 2020 rok
 103. Na tle wspomnień z Dwudziestolatki
 104. Pesach – Wielkanoc - Pascha
 105. Dalej Absolwenci 69 spotykają się na Skype
 106. Żegnamy naszego kolegę
 107. Fałsz Kobiety
 108. Rusycyzmy przyswojone
 109. Rozpoczynamy nowy temat
 110. Moim koleżankom Absolwentkom69
 111. Gry i zabawy
 112. Co wyszukano w lamusie pamięci
 113. Utwory kabaretu Bezpłatna protekcja
 114. Prolegomena do umykających słów
 115. Co nas drażni (dziwi) w ramach różnicy pokoleń.
 116. Drodzy Absolwenci 69
 117. Jesień trzeba zobaczyć lub usłyszeć
 118. TRZY CHANDRY
 119. Odświeżamy nasze pasje
 120. Historia Kabaretu Prawników
 121. Wspomnienie o Romanie Wtorku
 122. Mario
 123. Zapasy z koronowanym wirusem trwają
 124. Zjazd pod koroną wirusa
 125. Spotykajmy się w czasie epidemii
 126. Smutna wiadomość
 127. Świątecznie lecz bezpiecznie
 128. Nowy tomik wierszy
 129. Zjazd odwołany
 130. Kolejny, już 24-ty, coroczny zjazd Absolwentów Prawa 69
 131. Ruch na naszej absolwenckiej stronie
 132. Koledzy Absolwenci - DO ROBOTY
 133. Spotkanie teatralne – ostatnie w 2019 roku
 134. Drodzy Absolwenci
 135. Przeszło stu prawników – Absolwentów Prawa 69
 136. Przykra informacja
 137. Słowo o Jurku
 138. Po raz dziesiąty odwiedziliśmy Rudę Milicką
 139. Bystrzyca Kłodzka na lipcowe spotkanie
 140. Pół wieku od zakończenia studiów!
 141. Absolwenci69!
 142. Nasi Drodzy Absolwenci
 143. Zjazd w dniach od 7 do 9 czerwca 2019
 144. Zaproszenie na Uroczysty Zjazd Jubileuszowy
 145. Same serdeczności
 146. Wyższa Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 147. Akademia Sztuk Teatralnych
 148. Dwunaste spotkanie z WCA na szlaku Akademickiego Wrocławia
 149. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 150. Kolejna przygoda na drodze Akademickiego Wrocławia
 151. Akademia Wychowania Fizycznego
 152. Spotkanie ultranowoczesności z historią
 153. Spotkanie z nauką.
 154. Spotkanie w Ossolineum
 155. Komitet organizacyjny jak dzwon
 156. W drodze na kolejny Zjazd Absolwentów 69
 157. Grawitacja spada a moc rośnie
 158. Spacer wrocławskim traktem teatralnym
 159. Papieski Wydział Teologiczny
 160. Wielkanoc 2018 roku
 161. Profani w świątyni sztuki
 162. Akademia Sztuk Pięknych
 163. XXI Zjazd - Krynica - Zdrój, Słowacja
 164. Człowiek renesansu
 165. Cieszmy się Świętami
 166. IMAGINARIUM
 167. Pierwszy listopada
 168. Pociągiem do Szczecina na dwudziesty zjazd
 169. Mały zjazd w Gdańsku - drugi dzień
 170. Obyśmy zdrowi byli
 171. Program XX Zjazdu „ABSOLWENCI 69”
 172. Zjazd w Szczecinie - czerwiec 2017 r.
 173. Na ten Nowy Rok
 174. Czas płynie
 175. Jubileusze – jubileusze
 176. Autobus na początek XIX Zjazdu Absolwentów Prawa69
 177. Majówka turystyczna
 178. Święta, Święta, Święta
 179. Serdeczne gratulacje składamy
 180. XIX Zjazd Absolwentów 69!
 181. Oby nam się dobrze wiodło w kolejnym roku
 182. Usiądźmy przy stole
 183. Krasnal Paragrafek usynowiony
 184. IMMATRYKULACJA
 185. I cóż, że się zmieniamy – numer grupy zostaje ten sam.
 186. Jesień, jesień już
 187. Trudno dziś uwierzyć - czterdzieści pięć lat minęło
 188. W 2015 odwiedzimy Pragę
 189. Absolwenci Wydziału Prawa 1969 strona „Pod Paragrafkiem”

Copyright © 2014 | Łukasz Parysek & Absolwenci Wydziału Prawa 1969